دانلود

 

Metallica – Nothing else matters

 

So close no matter how far

خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر
couldn't be much more from the heart

از قلبهایمان که نمی تواند نزدیکتر باشد

Forever trust in who we are

همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که چه کسی هستیم
and nothing else matters

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

never opened myself this way


life is ours, we live it our way

زندگی مال ماست، به روش خودمان در آن زندگی می کنیم
all these words I don't just say

نمیخواهم اینهایی که می گویم فقط حرف باشد
and nothing else matters

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

trust I seek and I find in you

آن امنیتی را که به دمبالش بودم را در تو یافتم
every day for us something new

هر روز برایمان چیزهای جدیداتفاق خواهد افتاد
open mind for a different view

ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا
and nothing else matters

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

never cared for what they do

هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام
never cared for what they know

هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام
But I know

اما من می دانم

So close no matter how far

خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر

couldn't be much more from the heart

از قلبهایمان که نمیتواند نزدیکتر باشد

forever trust in who we are

همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که که هستیم
and nothing else matters

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت


never cared for what they do

هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام
never cared for what they know

هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام
But I know

اما من می دانم


I never opened myself this way

هرگز ذهنم را اینطور باز نکرده بودم
life is ours, we live it our way

زندگی مال ماست، به روش خودمان در آن زندگی می کنیم
all these words I don't just say

نمیخواهم اینهایی که می گویم فقط حرف باشد
and nothing else matters

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت


trust I seek and I find in you

آن امنیتی را که به دمبالش بودم را در تو یافتم
every day for us something new

هر روز برایمان چیزهای جدیداتفاق خواهد افتاد
open mind for a different view

ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا
and nothing else matters

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت


never cared for what they say

هرگز به چیزهایی که می گفتند اهمیت نداده ام
never cared for games they play

هرگز به بازیهایی که میکرده اند اهمیت نداده ام


never cared for what they do

هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام
never cared for what they know

هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام
But I know

اما من می دانم

So close no matter how far

خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر
couldn't be much more from the heart

از قلبهایمان که نمی تواند نزدیکتر باشد

forever trust in who we are

همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که چه کسی هستیم
no nothing else matters

وهیچ چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

نوشته شده توسط amir hossein rajaei در |